Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31 - 33

kwp

Laboratorium Kryminalistyczne jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powołaną do prowadzenia badań kryminalistycznych i wydawania opinii na rzecz jednostek Policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości województwa dolnośląskiego, a także opolskiego zgodnie z regionalizacją badań wysokospecjalistycznych.
Do zadań Laboratorium należy także uczestniczenie w oględzinach miejsc popełnienia poważniejszych przestępstw, prowadzenie zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy, prowadzenie szkoleń techników kryminalistyki oraz policjantów służby dochodzeniowo-śledczej. Laboratorium podłączone jest także do komputerowego Systemu Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej „AFIS” i prowadzi systematyczne badania w tym zakresie. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonuje rocznie około 13 tysięcy ekspertyz w kilkunastu dziedzinach kryminalistyki, co stawia je w krajowej czołówce policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i czyni w tym zakresie najważniejszym partnerem Policji, Sądów i Prokuratur Dolnego Śląska. Laboratorium wrocławskie jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 placówką badawczą. System Zarządzania Jakością w Laboratorium jest elementem Polityki i Celów Jakościowych Komendanta Wojewódzkiego Policji. Struktura Laboratorium Kryminalistycznego oparta jest na Sekcjach. Aktualnie, we wszystkich zespołach badawczych zatrudnionych jest prawie stu policjantów i pracowników cywilnych, spośród których ponad siedemdziesięciu posiada uprawnienia samodzielnych ekspertów różnych dziedzin kryminalistyki. Kompetencje personelu badawczego są systematycznie monitorowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, dzięki czemu realizacja badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przebiega na poziomie ustalonych europejskich standardów, w sposób obiektywny i rzetelny, z uwzględnieniem wymagań Klientów.
Personel badawczy Laboratorium stanowią policjanci i pracownicy cywilni, którzy niezależnie od kryteriów ogólnych wymaganych w Policji, spełniać muszą szereg wymogów kompetencyjnych określonych w zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji, z dnia 17 stycznia 2014 r., w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W myśl tego zarządzenia, kandydatem na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego może zostać osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia, a także uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Proces kształcenia kandydata na biegłego trwa do 24 miesięcy i w tym czasie wymaga się od kandydata m.in. ukończenia kursu specjalistycznego dla kandydatów na biegłych, opracowania pod nadzorem osoby prowadzącej określonej liczby projektów opinii, a także uczestniczenia w co najmniej piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń oraz w co najmniej jednej sekcji zwłok.

 

 

Zapisz